en_GBpl_PL

SOLISTA / KARTA ZGŁOSZENIOWA

Termin nadsyłania zgłoszeń dla uczestników czynnych i biernych upływa dnia 25 maja 2018r. Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu na Piła Festival & Academy zobowiązuję się do dnia 02 czerwca 2018r. wpłacić wpisowe w wysokości - 1600 zł.(z zakwaterowaniem i śniadaniami) * - 1150zł(bez zakwaterowania i śniadań) * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach oraz wykorzystanie i upowszechnianie mojego wizerunku na potrzeby Piła Festival & Academy w następujący sposób: filmowanie i nagrywanie uczestników, filmowanie i rozpowszechnianie przez media koncertów uczestników, publikacja wizerunku w Internecie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że jestem ubezpieczony(a) od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przystępując do udziału w Piła Festival & Academy oświadczam, że zapoznałem(am)się z treścią Regulaminu i warunki te przyjmuję.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych